Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

"SAFEGUARD SECURITY SERVICES & SYSTEMS", είναι Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, Προστασίας και Εγκαταστάσεων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ασφάλειας.

Λειτουργεί με άδεια του Νόμου 2518/97 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς επίσης είναι κάτοχος Αδείας για έγκριση Στολής από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και ειδικής Αδείας για χρήση ασυρμάτων σε συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα.

Διαθέτει πλήρη οργάνωση για την παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, για κάθε περίπτωση. Προς τούτο διαθέτει το απαραίτητο και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι άριστα εκπαιδευμένοι και διαθέτουν την προβλεπόμενη από το Νόμο Άδεια παροχής υπηρεσιών Ασφαλείας.

Παρέχουμε κάθε είδους επανδρωμένων ή μη υπηρεσιών για θέματα ασφάλειας, φύλαξης και προστασίας σε κάθε φυσικό n νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, σε Δημόσιες και σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, φορείς ή Οργανισμούς όπως ενδεικτικά, αναφέρονται κατωτέρω και πάντοτε υπό τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε ισχύοντος ελληνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

 
 
ask-for-job

 

 

Go to top