Δικαιολογητικά για ΑΝΑΝΕΩΣΗ άδειας λειτουργίας(Εταιρείας Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.)

Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) σε Εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.)

 

Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/121-ι΄ από 5-8-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1710/19-8-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

1. Αίτηση ανανέωσης άδειας.

 

Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου, έδρα και επωνυμία της επιχείρησης, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης και δραστηριότητες που παρέχει.

 

(Υποβάλλεται το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας εργασίας και εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης).

 

2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο από Δ.Ο.Υ. Να προκύπτει η επωνυμία, η έδρα και οι δραστηριότητες, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1§1 του Ν. 2518/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3707/2008.

 

3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους.

 

Ο.Ε. & Ε.Ε: 293 €.

Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: 587 €

4. Οποιοδήποτε έγγραφο (θεωρημένο) από το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του ακινήτου της έδρας της επιχείρησης.

 

Π.χ. συμβόλαιο αγοράς, ενοικίασης κ.λπ. (θεωρημένο).

 

(Σε περίπτωση χαριστικής παραχώρησης, εκτός του τίτλου ιδιοκτησίας απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του παραχωρούντος (θεωρημένη) στην οποία όμως θα προσδιορίζεται χρονικά η διάρκεια της παραχώρησης – Αν η δωρεάν παραχώρηση γίνεται χωρίς χρονικό προσδιορισμό και με βούληση οριστικής αποξένωσης απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη (άρθρα 810, 496 και 498 του Αστικού Κώδικα).

 

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι:

 

δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

δεν κρατείται προσωρινά ή δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου.

δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

6. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.

 

Β. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ.

 

(Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους)

 

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

 

2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

Σημειώσεις:

 

1. Τα αναφερόμενα στα εδάφια (5) και (6) και τα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά του πίνακα 2 υποβάλλονται για καθένα από τα προβλεπόμενα στην παρ.2, του άρθρου 2 του Ν.2518/97 πρόσωπα, για τα οποία απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις. που καθορίζονται τις διατάξεις της παρ. 1, του ιδίου άρθρου, του νόμου 2518/97.

 

2. Επί της βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας της Δ.Ο.Υ. και του καταστατικού της εταιρείας πρέπει να περιέχεται η φράση «Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας».

 

3. Αν σε μια εταιρεία μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές - εκπρόσωποι ή μέλη του Δ.Σ. υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. στις χώρες των οποίων δεν εκδίδονται ανάλογα δικαιολογητικά, από τις αρμόδιες Αρχές (Δικαστικές) θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι έγγραφο της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής της χώρας του που να το επιβεβαιώνει. Κείμενα και έγγραφα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι μεταφρασμένα.

Safeguard Security Services & Systems

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 122, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 112 57

 Τηλέφωνο: 210 64 38 350.

 fax: 210 82 22 302.

 Κινητό:6980346176

 Email: info@safeguards.gr

Website: www.safeguards.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε email για ενημερώσεις.
© 2018 SafeGuards Security. All Rights Reserved.

Search

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.